LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D.
ĮSAKYMO NR. V-450 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ
KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS
MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ“
PAKEITIMO
2020 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2876
Vilnius
1.  P a k e i č i u    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d.
įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (toliau –įsakymas Nr. V-450) ir jį išdėstau nauja redakcija:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
RINKINIO APRAŠO, PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠO IR SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS, TEIKIANT PIRMĄJĄ
MEDICINOS PAGALBĄ, APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 18 straipsnio 7
dalimi, Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 3 straipsnio 3 punktu
ir 9 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašą;
1.2. Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą;
1.3. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašą.
2. N u s t a t a u , kad:
2.1. asmenims, pageidaujantiems savarankiškai susikomplektuoti ar papildyti pirmosios pagalbos rinkinius, apie šiuo įsakymu patvirtintame Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytus reikalavimus nemokamai informaciją teikia, pirmosios pagalbos teikimo aprašą arba atmintinę ir turniketo naudojimo taisykles pasiūlo vaistinėse dirbantys farmacijos specialistai;
2.2. rekomenduojami pirmosios pagalbos teikimo aprašai arba atmintinės ir turniketo naudojimosi taisyklės skelbiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį.“
2. N u s t a t a u , kad:
2.1. šiuo įsakymu patvirtintuose Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše ir Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančius pirmosios medicinos pagalbos rinkinius ir pirmosios pagalbos rinkinius galima naudoti ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d.;
2.2. teisės aktuose nuoroda į įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę ir anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį bei jų aprašymus, patvirtintus įsakymu Nr. V-450, reiškia nuorodą į sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinį ir Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“, o nuoroda į pirmosios pagalbos rinkinį bei jo aprašymą, patvirtintus įsakymu Nr. V-450, – nuorodą į pirmosios pagalbos rinkinį ir Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“.
Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                                       Aurelijus Veryga

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
RINKINIO APRAŠAS
1. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniai turi būti įstaigose ir įmonėse, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti tik dietisto praktikos ir (ar) ergoterapijos, ir (ar) kineziterapijos, ir (ar) laboratorinės diagnostikos, ir (ar) masažo, ir (ar) optometrininko praktikos, ir (ar) patologijos paslaugas ir (ar) dantų techniko praktikos, ir (ar) biobanko, ir (ar) audinių banko (toliau – sveikatos priežiūros įstaiga).
2. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniai sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti:
2.1. procedūrų kabinetuose, kuriuose atliekamos intervencinės ir (ar) invazinės procedūros;
2.2. skubiosios medicinos pagalbos skyriuose;
2.3. turimi asmens sveikatos priežiūros specialistų jiems atliekant intervencines ir (ar) invazines
procedūras pacientų namuose.
3. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose turi būti:
4. Skubiosios medicinos pagalbos skyriuose sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose papildomai turi būti:
5. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose dirba mažiau nei 5 sveikatos priežiūros specialistai, pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose turi būti:
6. Vaistinėlėje gali būti tik registruoti Lietuvos Respublikoje vaistai (įrašyti į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą).
PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠAS
1. Pirmosios pagalbos rinkinys (toliau – rinkinys) turi būti visose įstaigose ir įmonėse, išskyrus įstaigas ir įmones, nurodytas Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“.
2. Rinkinyje privalo būti:
3. Įmonė ar įstaiga, atsižvelgdama į veiklos pobūdį, pirmosios pagalbos rinkinyje gali turėti ir
papildomų priemonių, nenurodytų Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo 2 punkte
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS,
TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, APRAŠAS
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą:
1. įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą);
2. atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;
3. gaivinti;
4. stabdyti kraujavimą, tvarstyti;
5. malšinti skausmą
6. imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui;
7. nešti traumuotus, sužalotus asmenis;
8. suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, anafilaksiją, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, suspaustiems, bandžiusiems pasikarti, apalpusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, ištiktiems miokardo infarkto, patyrusiems galvos kraujotakos sutrikimų, epilepsijos priepuolį, kuriems prasidėjo gimdymas, ant odos, į akis ar į kvėpavimo takus pateko nuodingųjų ir pavojingų medžiagų.
Plačiau susipažinti su dokumentu „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ” spauskite ČIA